انکل فوت Ankle Foot Orthosis

مشخصات :

انواع AFO ها شامل solid AFO، dynamic AFO، floor reaction AFO، dorsiflexio assist AFO می‏باشد.

این بریس ها بنا به نیاز بیماران تجویز می شود.

اندیکاسیون:

فلج مغزی

میلومننگوسل

انواع مایوپاتی