بریس های اصلاحی ستون فقرات Corrective braces

میـلو اکی

بوسـتون

لایونایس

اهداف : هدف از تجویز این وسایل ایجاد نیروهای اصلاحی در ستون فقرات کمری،

سینه ای و گردنی است. اقزایش فشار اینترا ابدومینال توسط این ارتوزها باعث

کاهش لوردوز کمری می شود. اغلب برای بیماران قبل از بلوغ اسکلتی تجویز می شود.

اندیکاسیون:

میلواکی و لایونایس برای قوس با apex بالای T8 تجویز می شود و بوستون برای قوس های زیر T8

لوردوز بیش از حد لومبار

کایفوز بیش از حد توراسیک