چارلستونCharleston

مشخصات :

هدف بریس چارلستون اصلاح شبانه اسکلیوز می باشد.

این بریس از طریق overcorrection به اصلاح قوس ناشی از اسکلیوز می پردازد.

اندیکاسیون:

اجازه به رشد اسکلتی، عضلانی بدون ایجاد محدودیت

اجازه به ورزش درصورتیکه ورزش خاصی به بیمار توصیه شده باشد و یا بیمار ورزشکار باشد.

عوارض کمتر و پایین‏ تر

برای افرادیکه پذیرش ضعیفی نسبت به میلواکی و بوستون دارند تجویز می شود.