دنیس برون  Dennis Browne Brace

مشخصات :

کودکان مبتلا به تالیپس اکوآینو واروس (کلاب فوت) و اداکشن فورفوت جهت ایجاد

over correction برای بهبود دفورمیتی باید از دنیس براون استفاده نمایند.

این بریس قابلیت تغییر جهت در هر سه صفحه را دارد و میتواند پا را

در دورسی فلکشن، ابداکشن و اورژن تنظیم کند.

اندیکاسیون:

کلاب فوت

فورفوت اداکشن