هیپ ابدکشن بریس Hip abduction brace

مشخصات :

هدف این وسیله ایجاد پوزیشن ابداکشن در مفصل هیپ کودکان مبتلا به

(‏DDH (Developmental Dysplasia of Hip می باشد.

اندیکاسیون:

دیس پلازیای مادرزادی مفصل هیپ

دررفتگی مادرزادی مفصل هیپ