کافو کودکان Knee ankle foot orthosis

مشخصات :

ارتوز KAFO با ایجاد ثبات در مفصل زانو و انکل به راه رفتن کودکان مبتلا به فلج مغزی، میلومننگوسل و‏کلیه فلج حسی و حرکتی اندام تحتانی کمک می‏ کند.

اندیکاسیون:

ایجاد ثبات در مفصل زانو

اصلاح کنتراکچر مفصل زانو

اصلاح کوتاهی عضلات

اصلاح دفورمیتی های زانو