هینگد البو بریس Hinged elbow brace

مشخصات :

هدف از استقاده از این وسیله ایجاد محدودیت در دامنه حرکتی البو در موارد حاد شکستگی است.

بهبود کانتراکچر بافت نرم البو پس از شکستگی و یا بی حرکتی جهت افزایش یا بازگرداندن ROM از اهداف دیگر ارتوز می باشد.

این بریس میتواند به فلکشن و اکستنشن البو کمک نماید.

پوشیدن و درآوردن آن آسان است.

دارای طراحی آناتومیک می‏ باشد.

لاینر داخلی از ایجاد تعریق پوستی جلوگیری می ‏نماید.

اندیکاسیون:

کنتراکچر بافت نرم

Stiffness مفصل آرنج

محدودیت ROM