ریجاید کوکاپ اسپیلنت Rigid cock up Splint

مشخصات :

کوکاپ ریجید دارای فریم ریجید است‏که می‏تواند بی‏حرکتی بیشتری برای مچ دست و انگشتان ایجاد نماید. این اسپلینت مچ دست و انگشتان را در حالت استراحت قرار می دهد تا التهاب بافت نرم کاهش یابد و یا از ایجاد کنتراکچر در بافت نرم جلوگیری نماید‏ .

اندیکاسیون:

جلوگیری از فلکشن کنتراکچر یا اصلاح آن

آرتریت روماتوئید با درگیری مفاصل مچ دست، MP و IP انگشتان

(در مورد فوق تغییرات لازم بسته به نیاز بیمار در اسپلینت اعمال می‏شود.)