بریس ابدکشن شانه Shoulder abduction brace

 مشخصات :
ارتوز ابداکشن شانه کمپلــکس شانه را در پوزیشن ابداکشــن بی‏حرکت
می‏کند.
دارای ابداکشن قابل تنظیم بین 30 تا 90 درجه می باشد.
همچنین دارای مفصل البو قابل تنظیم برای ایجاد زاویه مناسب است.
این ارتوز از حرکات مضر در کمپلکس شانه مانند فلکشن/ اکستنشن، ابداکشن/ اداکشن و روتیشن جلوگیری می‏کند.
اندیکاسیون:
پس از جراحی تاندون روتاتور‏کاف
پس از جراحی کپسول شانه