سافت کوکاپ اسپیلنت Soft cock up splint

مشخصات :

کوکاپ سافت باعث ایجاد ثبات و بیحرکتی د رمچ دست و مفاصل MP انگشتان و انگشت شست می شود.

اندیکاسیون:

دکوئرون

التهاب تاندون

آرتریت

سندروم تونل کارپال

اسپرین مچ دست

ساپرت مچ دست پس از گچ گرفتن