اسپیدر اسپیلنت Spider splint

مشخصات :

این وسیله میتواند مجهز به MP extension stop و IP extension assist قابل تنظیم باشد.

همچنین میتواند با بخش thumb extension برای انگشت شست همراه باشد.

اندیکاسیون:

Radial Nerve Palsy