تامب اسپیکا Thumb spica

مشخصات :

این اسپلینت ایجاد ساپرت و بی حرکتی در مچ دست و MP انگشتان و انگشت شست می نماید.

اندیکاسیون:

دکوئرون

تندینیت

آرتریت مفصل بازیلار