اُرتزهای شکستگی Fracture Orthosis

Ulnar and Radial Fracture Orthosis

مشخصات :

ارتوزهای شکستگی استخوانهای النا و رادیوس با ایجاد ثبات در این استخوانها باعث افزایش کمپرشن بافت نرم و تحریک استخوانسازی می شود.

این ارتوزها به روند بهبود بیماران کمک می‏ نمایند.

اندیکاسیون:

شکستگی النا

شکستگی رادیوس