داینامیک ای اف اُdynamic AFO

Posterior leaf spring AFO

این ارتوز تنها به کنترل پلنتار فلکشن کمک می کند و برای بیمارانی که ضعف عضلات دورسی فلکسور بدون اسپاستیسیتی دارند مفید است.

مشخصات :

قابل تنظیم در کفش بوده و برای فضای خارج از منزل مناسب است.

اندیکاسیون:

محدودیت پلنتار فلکشن

پرونئال پالزی

CVA