هینجد ای اف اُ Hinged AFO

مشخصات :

ارتوز AFO مفصل‏دار می‏تواند کنترل قابل تنظیمی در مفصل فوت و انکل داشته باشد.

دارای حرکت انکل همراه با plantar flexion stop

دارای مفصل انکل روان

مقاوم به واروس و والگوس

دارای پد ضخیم برای جلوگیری از ایجاد ناراحتی بیمار

دارای استرپ و هوک آسان برای راحتی در پوشیدن و درآوردن وسیله

قابل تنظیم با کفش بیمار جهت استفاده آسان در خارج از محیط منزل

اندیکاسیون:

کودکان فلج مغزی

CVA

شارکوماریتوث