پنوماتیک انکل ساپورت Pneumatic Ankle Support

    مشخصات :
استفاده از انکل ساپرت پنوماتیک ساده و آسان است.
دارای المانهای خنک کننده جهت کاهش تورم می باشد.
کیسه های هوای اطراف ثبات مدیال و لترال را ایجاد می‏کند.
    اندیکاسیون:
درمان عملکردی پارگی پارشیال لیگامانهای انکل
درمان عملکردی اسپرین شدید انکل
ایجاد ثبات در انکل در موارد بی ثباتی مزمن