بادی ژاکت Body jacket

ارتوز بادی ژاکت جهت کمک به کنترل کامل ستون فقرات طراحی شده است. این ارتوز جهت کاهش درد در برخی از آنومالی های ستون فقرات مانند استئوپروز، شکستگی فشاری، استنوزیز ستون فقرات، استرین و کایفوز بیش از اندازه تجویز می شود. این ارتوز در قسمت خلفی از بیس ستون فقرات تا زیر شانه و از قدام از استرنوم تا سمفیز پوبیس ادامه پیدا می‏کند تا حرکات تنه را در هر سه صفحه کنترل نماید. ریجیدیتی قسمت های پلاستیکی به ایجاد ثبات ستون فقرات کمک می نماید.

مشخصات :

داخل ارتوز از فوم ضد حساسیت استفاده شده است تا از ایجاد بوی نامطبوع جلوگیری نماید.

پدگذاری در قسمت استرنال و استرپ های شانه ای به راحتی ارتوز کمک می‏کند.

قسمت قدامی ارتوز طراحی آناتومیکال دارد.

اندیکاسیون:

کاهش درد حاد و مقاومت به فلکشن اسپاین

شکستگی های فشاری

کایفوز

رادیکولوپاتی

جهت استفاده قبل و بعد از جراحی ساپرت پس از جراحی

ستون فقرات