هالو Halo  

ارتوزهالو دارای یک رینگ است که توسط پین به استخوان جمجمه متصل می شود. سپس بارهای عمودی رینگ جمجمه را به ژاکت ریجید تنه متصل می‏کنند.

    مشخصات :
ریجید بودن ارتز هالو باعث فیکس شدن سر بر روی توراکس می‏گردد.
ارتوز هالو باعث ایجاد کشش در مهره های سرویکال می شود که به استابیلایز نمودن مهره های گردنی کمک می‏کند.
این ارتوز باعث کاهش نیروی اعمالی سر بر روی مهره های گردنی شده و حرکات گردن را در هر سه صفحه کنترل می‏کند.
    اندیکاسیون:
جهت تامین بیشترین فیکسیشن و کنترل مهره های گردنی
ترومای ناحیه گردن
استابیلیز کردن بعد از عمل جراحی مهره های گردن