جوئت Jewett

Hyper Extension Orthosis (Jewett)

ارتوز جوئت وسیله ای بسیار راحت و user-friendly است که از فلکشن ستون فقرات جلوگیری می‏کند. سیستم 3 نقطه فشار این ارتوز برای راحتی بیشتر و فیت ارتوز می باشد.

مشخصات :

ارتوز به ایجاد ساپرت تنه و کاهش درد کمک می‏کند

حالت چرخشی باند پلویک با نشستن تداخلی ندارد.

به راحتی روی بدن بیمار تنظیم می شود و به اصلاح آن کمک می‏کند.

اندیکاسیون:

شکستگی های stable در مهره های پایین توراسیک و و لومبار

شکستگی های فشاری

استئوپروز