مینروا Minerva

ارتوز مینروا باعث پوشش دادن کامل مهره های سرویکال از ناحیه پشت سر، مندیبل، اکسی پوت و چانه شده و تا زاویه تحتانی اسکاپولا از پشت و همسطح با ناحیه پشتی از ناحیه جلو امتداد می یابد.

    مشخصات :
مینروا باعث پوزیشن دهی سر شده و مهرهای گردنی را از اعمال وزن سر آزاد می‏کند.
همچنین باعث محدودیت حرکات توراکس در ناحیه پوششی ارتوز می‏گردد.
به دلیل تماس کامل ارتوز با بدن حرکات اینترسگمنتال ستون فقرات را نیز کنترل می نماید.
این ارتوز بهترین ارتوز برای کنترل شکستگی است.
    اندیکاسیون:
شکستگی مهره های سرویکال
برای بیماران یا کودکانی که بیشترین کنترل گردن را نیاز دارند اما نمی توانند از ارتز HALO  استفاده کنند تجویز می‏گردد.