سافت کلار Soft collar

مشخصات :
تطابق کامل با آناتومی گردن جهت افزایش نرمی و راحتی
قابلیت تنظیم برای قرارگیری بر روی گردن افراد با سایزهای مختلف
    اندیکاسیون:
Cervical facet syndrome
Whiplash injury
بیماریهای دژنراتیو دیسک
استرین عضلانی‏گردن