کفش و کفی کودکان Foot orthoses and orthopedic shoe

مشخصات :

کفش و کفی طبی جهت افزایش ساپرت سمت داخل پا تجویز میشود. کفش میتواند بر روی قالب نرمال، straight last و reverse last کشیده شود. اغلب کفش های پنجه مستقیم و پنجه برعکس برای بیماران مبتلا به دفورمیتی کلاب فوت تجویز می شوند.

همچنین انواع اصلاحات شامل وج، فلیر و آرک ساپرت می‏تواند در کفش و کفی اعمال شود.

اندیکاسیون:

صافی شدید کف پا (هایپرپرونیشن)

Toe in gait

اصلاح واروس و والگوس زانو