پاولیک هارنس Pavlik Harness

مشخصات :

هدف استفاده از پاولیک هارنس ساپرت سر فمور در استابولوم برای رشد کودک است.

این وسیله کاملا از جنس پارچه ی نخی است و تداخلی با حرکات اندام کودک مبتلا ندارد.

همچنین محدودیتی برای حرکات مورد نیاز کودک ایجاد نمی‏ کند.

میزان ابداکشن و فلکشن در این بریس قابل تنظیم است.

اندیکاسیون:

دیس پلازیای هیپ