فینگر اسپیلینت Finger Splints

Mallet finger Splint

اسپلینت ‏ملــــت فینگر در هنگام بازسازی پارگی‏تاندون‏اکستنسور‏فلنکس‏دیستال انگشتان می‏تواند

به‏ روند بهبود بیماران کمک نماید.