سارمینتو Sarmiento

مشخصات :

ارتوز سارمینتو دارای دو عدد پنل ترموپلاستیک قدامی و خلفی است که با ساپرت بازو باعث ایجاد فشار هیدرواستاتیک د رهومروس می‏ شود.

جهت نگهداری الایمنت صحیح با هدف پروفیلاکتیک و یا پس از شکستگی مورد استفاده قرار میگیرد.

اندیکاسیون:

شکستگی میدشفت هومروس

کارسینومای هومروس

شکستگی جوش نخورده هومروس