کفی طبی medical insole

 

کفی طبی در سه نوع سافت، سمی ریجید و ریجید موجود است که بسته به نیاز بیمار تجویز میگردد.

مشخصات :
کفی طبی قوس های طولی داخلی، طولی خارجی و عرضی را به دلیل داشتن پایه فوم ریجید یا چوب پنبه ساپرت می‏کند.
کفی طبی حرکات بیومکانیک مناسب برای پای بیماران را ایجاد می‏کند و از حرکات نادرست مفاصل ریز کف پا جلوگیری می نماید.
استفاده از کفی باعث کاهش نیروهای اعمالی به پا می شود و به راحتی بیمار کمک می نماید.
 اندیکاسیون:
پلنتار فاشیاتیس
خستگی اندام
دژنراسیون مغصل
متاتارسالژیا
فوت بی حس نوروپاتیک

نروما
بونیون
زخم پلنتار
چارکوت